udobno... brzo... povoljno...

Terms of conditions

Ovde navedeni uslovi korišćenja Internet stranica Panonijabus d.o.o. predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici predmetnih stranica. Ukoliko nastavite sa korišćenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sledeće pravne uslove:

 • Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ove web stranice. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. Panonijabus d.o.o. ne odgovara za pristup predmetnim web stranicama sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.
 • Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Panonijabus d.o.o., ili je ustupljen Panonijabus d.o.o., a u vlasništvu je trećih lica.
 • Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica Panonijabus d.o.o. pojedinačnih delova i elemenata internet stranica, logotipa Panonijabus d.o.o., bez izričitog pismenog odobrenja Panonijabus d.o.o.
 • Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.
 • Informacije koje Panonijabus d.o.o. objavljuje na ovim www stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja, međutim, Panonijabus d.o.o. ne jamči za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka objavljenih na ovim www stranicama. Panonijabus d.o.o.
 • ne jemči, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na www stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi sa tim.
 • Panonijabus d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim www stranicama. Panonijabus d.o.o. ne jemči da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito piihvata korišćenje ove web lokacije na svoju sopstvenu odgovornost. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, prihvataju da obeštete Panonijabus d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavesnim korišćenjem materijala sa Internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.
 • Prilikom poseta predmetnih stranica vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da, osim ako to od nas zatraže zakonom ovlašćena lica, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Bez vaše dozvole ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Panonijabus-a, osim u slučajevima kad u najboljoj nameri smatramo da imamo zakonsku obavezu otkrivanja takvih podataka, i u slučajevima kad je takve podatke neohodno otkriti ovlašćenim saradnicima Panonijabus-a u cilju održavanja i vođenja aktivnosti na web stranicama Panonijabus-a, uključujući, na primer, dodelu nagrada u nekoj igri na Internetu, s tim da su ti saradnici Panonijabus-a obavezni da čuvaju poverljivost takvih podataka i da ih ne otkrivaju trećim licima osim na osnovu ovlašćenja lica o čijim je podacima reč u konkretnom slučaju.
 • Panonijabus d.o.o. može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na ovim www stranicama.
 • Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Panonijabus d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primera radi razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.
 • Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Panonijabus d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Panonijabus d.o.o. Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz pismeno odobrenje Panonijabus d.o.o.
 • Drugačija upotreba materijala sa predmetnih Internet stranica nije dopuštena. Korišćenjem materijala sa Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Online rezervacija karata

Time table

Station of departure
Station of arrival

Partneri

Eurolines Touring Lasta Severtrans
© 2014. PANONIJABUS DOO . Sva prava zadržana.Uslovi korišćenja web stranice
Web dizajn i programiranje BIT Soft